Privacybeleid

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van klanten acht Kuyvenhoven Zakelijk Inrichten van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt Fixx Ergonomics aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Fixx Ergonomics is gevestigd aan het Albert van Raalteplein 63, 3122 GK, te Schiedam en staat bij de KvK ingeschreven onder nummer: 62169599. Fixx Ergonomics is bereikbaar op telefoonnummer 085-4019373 of via e-mail patrick@fixxergonomics.nl

De functionaris gegevensbescherming van Fixx Ergonomics is dhr. Patrick Scheer. Hij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fixx Ergonomics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze producten en/ of u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder is een overzicht uiteengezet van de persoonsgegevens die wij verwerken:


-Voorletters, voornaam en achternaam
-Geslacht
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Registratienummer -Kwaliteitsregister Paramedici (alleen van toepassing bij oefentherapeuten Cesar/ Mensendieck bij inschrijving van de cursus Bedrijfsoefentherapie)
-Adresgegevens (alleen van toepassing als u deelneemt aan een door ons gegeven cursus/ training)
-Geboortedatum (alleen van toepassing als u deelneemt aan de cursus Bedrijfsoefentherapie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fixx Ergonomics verwerkt indien van toepassing en met uw toestemming de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u

-Fysieke klachten/ beperkingen
-Werkhouding

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fixx Ergonomics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Afhandelen van uw betaling
-Afhandelen offerte aanvragen
-Uw kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Het in kaart brengen van uw fysieke klachten/ beperkingen en bepalen of er een mogelijke relatie is tussen de klachten/ beperkingen en de werkplek/ werkhouding
-U te informeren over wijzigingen, acties van onze diensten of producten
-Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
-Om rapportages van o.a. werkplekonderzoeken beveiligd te kunnen verzenden via e-mail.
-Verwerken van de accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister Paramedici (alleen bij de cursus Bedrijfsoefentherapie)
-Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Fixx Ergonomics rust
-Beheer van contactformulieren

Delen van persoonsgegevens met derden

Fixx Ergonomics verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken in dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fixx Ergonomics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Fixx Ergonomics maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website (www.fixxergonomics.nl) wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.

ixx Ergonomics maakt gebruik van cookies voor webanalyse-service (Google analytics). Hiermee krijgen we inzage in het bezoek aan onze website, zoals: bezoekersaantallen, aantal unieke bezoekers, populaire pagina’s en hoe lang met op een bepaalde pagina blijft. Op deze manier wijze kan de content, communicatie en informatievoorziening beter worden afgestemd op de behoeften van de bezoekers van de website.

Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, tablet of smartphone worden geplaatst altijd verwijderen. De wijze waarop hangt af van de door u gebruikte internetbrowser. Raadpleeg uw internetbrowser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen. Daarnaast is het mogelijk om u af te melden voor cookies door internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fixx Ergonomics en het u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar patrick@fixxergonomics.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Fixx Ergonomics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fixx Ergonomics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via patrick@fixxergonomics.nl